Vesti / Fragmenti prošlosti / Ranko presudio crno-belima na Topčideru

Ranko presudio crno-belima na Topčideru14.01.2013. 16:39

Autor: fkv.com Team(3)
U

srpskoj prestonici, u okviru 15. kola, tada Meridian Super Lige, 26. novembra 2006. godine pred nešto više od 4.000 gledalaca, fudbaleri Vojvodine su velemajstorskim golom Ranka Despotovića, nakon akcije Davidov-Kačar, pobedili domaći Partizan sa 1:0. Sezonu 2006/2007 okončasmo na trećem mestu tabele (takmičilo se 12 klubova, a nakon dvokružnog sistema igrali su se play-off I play-out) sa tri boda manje od istog rivala (tada imasmo najbolju odbranu lige koja je primila svega 25 golova) i sa porazom u finalu nacionalnog kupa od njihovog topčiderskog komšije.

Te sezone smo tri puta odmeravali snage sa istim rivalom i dva puta ga pobedili (takođe i 27. avgusta 2006. godine, golom Milutinovića u 82’), a poraženi smo identičnim rezultatom 24. aprila 2007. godine, kada je presudio Odita u 85’.


Partizan – Vojvodina 0:1 (0:1)
Strelac: Despotović u 36. minutu.


Glavni sudija: Marušić Svetislav (pomaga li mu Petar Davidović i Vladica Stevanović)
Žuti kartoni: Bajić, Marinković (Partizan); Davidov, Petković, Despotović, Buač (Vojvodina)

Partizan: Jahić, Bajić, Zajić (46’ Nenad Marinković), Mihajlov, Lomić, Odita (54’ Lazić), Nebojša Marinković, Rnić, Smiljanić, Maletić (65’ Bosančić), Jovetić.
Na klupi su ostali – Asprogenis (G), Markovski, Lazarević, Radovanović.

Vojvodina: Babalj, Pekarić, Đurić, Petković, Stošić, Popović, Davidov, Kačar (83’ Dobrić) Tadić (75’ Opsenica), Buač, Despotović (88’ Vujović).
Na klupi su ostali – Brkić(G), Čotra, Vukobratović, Krasić.


Na stadionu Partizana odluka je pala u 36. minutu, posle jedne kontre Ranka Despotovića, koji je posle trka od 30 metara prebacio golmana domaćina za vođstvo Vojvodine. Pre i posle toga domaćin je vršio pritisak, ali je promašivao šansu za šansom.

Apsolutni junak utakmice bio je Đorđe Babalj, koji je odbranio niz udaraca, često iz sasvim dobrih pozicija. Totalni pritisak otvarao je prostor za kontre Novosađana, ali ih oni nisu iskoristili.

Pre sa­mo dve sed­mi­ce gre­jao je klu­pu Voj­vo­di­ne, ni ne sa­nja­ju­ći da ga, u naj­sko­ri­joj bu­duć­no­sti, če­ka ve­li­ka ulo­ga u još ve­ćoj po­be­di nje­go­vog ti­ma. Đor­đe Ba­balj, bez sum­nje, obe­le­žio je tri­jumf "sta­re da­me" na­šeg fud­ba­la nad uz­dr­ma­nim Par­ti­za­nom, ali, ru­ku na sr­ce, u jed­nom tre­nut­ku mo­glo je da bu­de i dru­ga­či­je.

- Mi­sli­te na šu­te­ve naj­pre Ma­rin­ko­vi­ća, a po­tom Odi­te u 49. mi­nu­tu? Da, bio je to tre­nu­tak ko­ji je za­i­sta mo­gao da me po­vu­če i u pro­va­li­ju. Jer, te­ško bi mi opro­sti­li što ni­sam uhva­tio Ma­rin­ko­vi­će­vu lop­tu, ma­da je to bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će. Iako je išla po sre­di­ni, ima­la je ne­pra­vil­nu pu­ta­nju, i od­bi­la se od tra­ve tik is­pred me­ne, pa sam, u mag­no­ve­nju, na umu imao sa­mo da je na bi­lo ko­ji na­čin za­u­sta­vim. Od­bio sam je, a ka­da je Odi­ta na­tr­čao na nju, znao sam ka­ko će da šu­ti­ra i, na sre­ću, us­peo da spre­čim po­go­dak. Ne že­lim da zvu­či pre­po­tent­no, ali sam od tog tre­nut­ka bio sa­svim si­gu­ran da mi ne mo­gu da­ti gol i da će­mo po­be­di­ti - u da­hu ka­že naš sa­go­vor­nik.

Sve što se de­ša­va­lo u na­stav­ku za­i­sta su obe­le­ži­le nje­go­ve bri­ljant­ne i, po­ne­kad, vr­lo atrak­tiv­ne in­ter­ven­ci­je, po­put one ka­da je, stvar­no efekt­nom pa­ra­dom, za­u­sta­vio Jo­ve­ti­ćev šut gla­vom sa sve­ga se­dam-osam me­ta­ra.

- Tre­ba bi­ti re­a­lan, Jo­ve­ti­će­va lop­ta mi je, na sre­ću, išla ve­o­ma bli­zu, ali mi je od­mah bi­lo ja­sno da ne­ću mo­ći da je uhva­tim i da će za mo­ju mre­žu bez­o­pa­sno bi­ti sa­mo ako je od­bi­jem što vi­še ude­sno, gde ni­je bi­lo igra­ča Par­ti­za­na. Ura­dio sam to do­bro, a efekt­na pa­ra­da ko­ju sva­ki gol­man, na­rav­no, vo­li, sa­mo je upot­pu­ni­la uti­sak.

Ko­nač­no, u fi­ni­šu, Ba­balj je u mo­žda naj­bo­ljoj pri­li­ci ko­ju je Par­ti­zan imao spre­čio Ma­rin­ko­vi­ća da iz­jed­na­či i ta­ko, ko­li­ko-to­li­ko, spa­si čast cr­no-be­lih, a po­kva­ri za­i­sta ogrom­nu ra­dost No­vo­sa­đa­na.

- Po po­lo­ža­ju nje­go­vog te­la i no­ge, u de­li­ću se­kun­de, a gol­man i ne­ma vi­še vre­me­na za raz­mi­šlja­nje i do­no­še­nje od­lu­ke, vi­deo sam da će šu­ti­ra­ti u mo­ju le­vu stra­nu, kre­nuo i, ka­ko se to obič­no ka­že, ušao mu u šut. Bi­la je to tač­ka na za nas za­i­sta ve­li­ku po­be­du - za­klju­čio je ju­nak tri­jum­fa Voj­vo­di­ne u Be­o­gra­du.

Press
Turska ipak najbolja opcija, Stanisavljević u Asterasu

U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...

Intervju
Enver Alivodić

Agresivnost i hitrina jesu ono po čemu sam prepoznatljiv, ali istovremeno voleo bih da sam mirniji u završnici!

Lista strelaca
Mihajlović7
Malbašić6
Subotić6
Kojašević5
Owusu Bempah3
Jovančić2
Avramovski1
Cebara1
Jovanović1

Igrač sezone
Jovančić24
Rockov23
Kojašević11
Malbašić7
Planić7
Veselinović7
Mihajlović4
Vukasović4
Lakićević2
da Silva Alves2

Sećanja
Stevan NeštickiNedosanjan san
Stevan Nešticki

Tragična smrt koja ga je zadesila nakon odlične igre za mladu reprezentaciju Jugoslavije protiv ČSSR u Novom Sadu (2:0) na kojoj je bio kapiten našeg tima, prekinula je njegove fudbalske snove...